Monthly Archives: 9月 2017

  • 来年3月 臨床カイロプラクティック学会再開

    来年3月 臨床カイロプラクティック学会再開

    日本カイロプラクティック総連盟(JCA)と日本カイロプラクターズ協会(JAC)の間で学会事業譲渡契約書を締結した。これによりJACが学会名称「臨床カイロプラクティック学会」および学会誌名称「日本カイロプラクティック学会雑 […]


  • 赤松正雄元厚生労働副大臣 JAC名誉会長就任

    日本カイロプラクターズ協会(JAC)の名誉会長に元衆議院議員・元厚生労働副大臣(公明党兵庫県)の赤松正雄氏が就任。赤松氏は2010年5月、衆議院決算行政監視委員会第三部会で当時の厚生労働大臣に対してカイロプラクティックの […]